Reforçar l'aprenentatge

El joc i l’emoció són eines d’aprenentatge

Suggeriments

Es podria treballar la millora en bagatge lèxic, sinonímia i fonètica mitjançant la resolució de jeroglífics del llibre Mots amagats i una posterior reflexió gramatical guiada.

Es podria vincular la lectura de l’opuscle Paraules viatgeres amb les matèries de llengua i d’expressió artística promovent i organitzant una exposició de cartells per explicar succintament l’origen d’algunes paraules seleccionades i il·lustrar-los amb dibuixos o imatges.

Els alumnes d’una aula ressolen els jeroglífics dels tres plafons Descobreix-los. Després, per grups, els presenten els alumnes d’altres aules.